คณะครูโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น
ดร.สุพล  วรรณจู ๕๕ ๒๔ ผอ./ชำนาญการพิเศษ PH.D บริหารจัดการ
นายเปรม  ศักดิ์เทวินทร์ ๕๙ ๓๕ ร     รองผอ./ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา
นายสิทธิพร  จินาวัลย์ ๕๙ ๓๕ ครู/ชำนาญการ ศษ.บ. บริหารฯ ภาษาไทย
นางสุกัญญา  ภิญโญ ๕๕ ๒๙ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ. บริหารฯ ภาษาไทย
นางบุษยพรรษ  ริมหนองอ่าง ๕๑ ๓๐ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรฯ ภาษาไทย
นางกนกวลัย  รัตรีพันธ์ ๕๖ ๓๒ ครู/ชำนาญการพิเศษ วท.บ. วัดผลฯ คณิตศาสตร์
นายสุวิทย์  มากดี ๕๙ ๓๖ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารฯ คณิตศาสตร์
นางชุติมา  สมานสิทธิ์ ๕๙ ๓๖ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
นางนันทยา  ดีพูน ๕๒ ๓๑ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
๑๐ นางสุบิน  ศรภักดี ๔๖ ๒๒ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์
๑๑ นางศิริรัตน์  มากดี ๕๙ ๓๕ ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
๑๒ นางณปภัช  สายคำพันธ์ ๕๖ ๓๔ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์
๑๓ นางสมถวิล  มาลัย ๕๖ ๓๓ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์
๑๔ นางมณีรัตน์  จันทร์หมื่น ๔๒ ๑๘ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์
๑๕ นายภาดา  กันยามัย ๕๘ ๓๖ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. วิทย์ วิทยาศาสตร์
๑๖ นางมัณฑนา  สิงห์สุข ๓๙ ๑๕ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์
๑๗ นางนิตยา  วงศ์หลวง ๓๖ ๑๑ ครู/ชำนาญการ วท.บ. ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์
๑๘ นายประสิทธิ์  เชื้อชัย ๕๘ ๒๒ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรฯ วิทยาศาสตร์
๑๙ นางชณัฐดา  ผาคำ ๕๔ ๑๙ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. บริหารฯ สังคมศึกษา
๒๐ นางเยาวลักษณ์  น้อยมิ่ง ๔๘ ๒๔ ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. หลักสูตรฯ สังคมศึกษา
๒๑ นางสมพร  นาคถมยา ๕๓ ๒๗ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สังคมศึกษา สังคมศึกษา
๒๒ นายชินณพัฒน์  ศรีเสมอบุญฤทธิ์ ๔๒ ๑๘ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. การสอนสังคม สังคมศึกษา
๒๓ นายทวีศักดิ์  ศรีกุล ๕๘ ๓๔ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. พลศึกษา พลศึกษา
๒๔ นายสุวิทย์  สิงห์ดง ๕๘ ๓๓ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. สุขศึกษา สุขศึกษา
๒๕ นายมงคล  สมาน ๕๖ ๓๕ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ศิลปะ ศิลปะ
๒๖ นางสุนันทา  เรืองทุม ๕๗ ๒๙ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. คหกรรม การงาน
๒๗ นายสมจิตร  จวนเกาะ ๕๘ ๓๔ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. อุตฯ การงาน
๒๘ นายทวีคูณ  พันพิพัฒน์ ๕๗ ๓๕ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. เกษตร การงาน
๒๙ นายพสิษฐ์  สุวรรณพงษ์ ๕๔ ๓๑ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. เกษตรกรรม การงาน
๓๐ นางพัชรี  แซ่เตีย ๕๕ ๓๒ ครู/ชำนาญการพิเศษ บธ.บ. ธุรกิจ การงาน
๓๑ นางพนมนุช  ศิริภูล ๕๓ ๒๘ ครู/ชำนาญการพิเศษ บธ.บ. ธุรกิจ คอมพิวเตอร์
๓๒ นางสาวิตรี  นามวงศ์ ๔๔ ๑๙ ครู/ชำนาญการพิเศษ วท.บ. วิทย์คอมฯ คอมพิวเตอร์
๓๓ นางนวลลออ  จันทะมาศ ๖๐ ๓๖ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
๓๔ นางปรียา  ศักดิ์เทวินทร์ ๕๖ ๓๕ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรฯ ภาษาต่างประเทศ
๓๕ นางกรรณิการ์  วงศ์จินดา ๖๐ ๓๖ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
๓๖ นายเด่นโชค  ขุนพันธุ์ ๕๓ ๒๖ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
๓๗ นางสาวธัญญ์  จำรูญศรี ๕๕ ๓๑ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.ม. หลักสูตรฯ ภาษาต่างประเทศ
๓๘ นางจินตนา  เดชวัน ๕๗ ๓๕ ครู/ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ ภาษาอังกฤษ ภาษาต่างประเทศ
๓๙ นางสาวถนอม

บุญประสงค์

๖๐ ๓๖ ครู/ชำนาญการพิเศษ ค.บ. เกษตรกรรม แนะแนว
๔๐ นายปกิรนัน  นามจันทรา ๕๑ ๑๗ ครู/ชำนาญการพิเศษ กศ.ม. จิตวิทยาฯ แนะแนว

ภาระกิจงานบุคคล

งานบุคคล (3       ภารกิจ  7        ตัวชี้วัด)

1. การบริหารงานบุคคล
2.  การบริหารงานทะเบียนและสถิติข้าราชการครู ลูกจ้าง  และบุคลากรทางการศึกษา
3.  การประเมินผลการดำเนินงานบุคคล


งานบุคคล

งานบุคคล เป็นหน่วยสนับสนุนบุคลากรที่สำคัญในสถานศึกษา มีจุดประสงค์หลักของงานบุคคลเพื่อ   ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรในโรงเรียน สร้างขวัญกำลังใจ         ดูแลการรักษาสิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ของบุคลากร        ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากร เช่น    จัดการจัดการปฐมนิเทศให้บุคลากรเพื่อให้ทราบภาระงานเมื่อเริ่มเข้าสู่องค์กร      จัดทำเอกสารแนะแนวทางปฎิบัติงาน       จัดการนิเทศภายในเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ         จัดการประชุมสัมมนา     ศึกษาดูงาน      เพื่อเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร จัดระบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปรุง

การทำงานอย่างต่อเนื่อง